Se alla

Integration

Varje människa ska ha en ärlig chans

Alla människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill vi ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo. Vi vill stärka individen och motverka parallellsamhällen.

 

Bostadsbyggande

 1. Nya bostadsområden ska bestå av varierande bostäder med avseende på storlek, kostnad och upplåtelseform, hyresrätter i varierande storlekar och med varierande hyror – detta bör också planeras inom ramen för bostadsrätter och äganderätter.
 2. Möjliggör att gå från hyresrätt till bostadsrätt på Gärdeåsen – öppna för friköp av lägenheter i allmännyttan.
 3. Varje bostadsområde ska präglas av trivsamhet och främja liv och rörelse. Otryggheten minskar när bostadsområden är välskötta, städade och inbjudande i sin utemiljö.
 4. Utveckla odlingslotter i anslutning till hyresrättsområden.
 5. Ljusdal ska även ges möjlighet att attrahera mer resursstarka människor att vilja bo kvar och flytta till kommunen – ge alla möjlighet att förverkliga sina boendedrömmar.

 

Värderingar

 1. Återinför ” Team Q” som ska erbjuda ”medborgarutbildning” om Ljusdal som kompletterar den samhällsinformation som ska vara obligatorisk. Utbildningen ska ta upp sociala koder och förväntningar samhället har. Vara behjälpliga med kontakter till myndigheter – en lots in för nysvenskarna. Anordna fler och effektivare mötesplatser mellan entreprenörer, företagare och arbetssökanden.
 2. Mer resurser till föreningar. Föreningslivet är en central del i en välfungerande integration.
 3. Skärpt demokratikrav på föreningar. Inga pengar till föreningar som motverkar demokrati, integration, diskriminering och jämställdhet. Förbättra uppföljningar och kontroller av föreningar som får kommunala bidrag för att säkerställa att de arbetar efter demokrati, integration, icke-diskriminering och jämställdhet.

 

Språket

 1. Svenska språket är nyckeln till integration – kombinera SFI med jobb och möjliggör för mindre klasser med bättre fördelning av deltagarnas ursprung.
 2. Språkkrav för allt arbete i kommunal regi.
 3. Fler barn till nyanlända ska gå på förskola för att öka kvinnors möjligheter att få jobb och gå SFI samtidigt som det är bra för barnens lärande och språkutveckling.
 4. Obligatorisk samhällsinformation och svenskundervisning ska ges under asyltiden och erbjudas till nysvenskar.
 5. Fler utbildningar där man kombinerar språk och jobbpraktik och det ska byggas ut i nära samarbete med näringslivet och AME. Tydliga regler och förväntningar ska tas fram genom kontrakt.

 

Arbete och bidrag

 1. Utarbeta en individuell integrations- och handlingsplan med egen försörjning som mål.
 2. Att om planen frångås utan godtagbart skäl uteblir rätten till eventuell ersättning och andra förmåner. Deltagande ska följas upp och frånvaro rapporteras samordnat till alla berörda aktörer.
 3. Ljusdal ska halvera andelen som lever på försörjningsstöd till 2030.
 4. Utveckla fler lärlingsutbildningar i kommunen. Fler som saknar gymnasieutbildning och söker bidrag ska ha möjlighet att utbilda sig till jobb.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck

 1. Genomför en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat förtryck och våld.
 2. Ljusdal ska ta fram en strategi för arbetet att förhindra och förebygga hedersvåld och förtryck. Liberalerna kommer att driva på för att den strategin får ett tydligt genomslag i alla kommunens verksamheter.
 3. Vi vill bekämpa förekomsten av könsstympning och barnäktenskap.