Se alla

Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 är en självklarhet för oss

Ljusdals kommun ska vara ett föredöme i implementeringen av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet jämlikt styrdokumentet Agenda 2030, och särskilt arbeta inom de områden där kommunen idag har utmaningar:

  • Socialt: kommunen ska vara attraktiv och göra sig känd som en MR-kommun där ett effektivt arbete mot diskriminering och för tillvaratagande av varje medborgares rättigheter tillgodoses genom utbildning och praktiskt arbete
  • Miljömässigt: kommunen ska vara ett föredöme inom miljö vad avser såväl transporter, produktion, avfallshantering, kost inom kommunala verksamheter, liksom omfattande natur- och biotopskydd,
  • Ekonomiskt: kommunen ska verka för ett gott företagsklimat med goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap. Med hållbar konsumtion och produktion ska vi öka tillväxten i kommunen genom ökad sysselsättning och konkurrenskraft, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa.